Regulamin płatności online

 1. SŁOWNICZEK:

 • Administrator (lub Administrator danych osobowych)SKRABSKA-KUBIK RENATA ALL-DENT NZOZ , adres: ul. Warszawska 37/4, 05-500 Piaseczno; NIP 5251429944; Regon: 012842899 zwany dalej „ALL DENT”.

 • Akceptant podmiot, który zawarł umowę z PayProSprzedawca oraz Odbiorca Płatności, w tym przypadku SKRABSKA-KUBIK RENATA ALL-DENT NZOZ, prowadząca działalność w Piasecznie, ul. Warszawska 37, 05-500 Piaseczno, NIP: 5251429944, REGON: 012842899.

 • Dostawca Rachunku – dostawca usług płatniczych udostępniający Interfejs Dostawcy Rachunku.

 • Dzień Roboczy – dzień w godzinach pracy ALL DENT oraz PayPro z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w którym swoją działalność operacyjną prowadzi ALL DENT oraz PayPro wykonująca czynności przewidziane postanowieniem Regulaminu odwołującym się do określenia „Dzień Roboczy”.

 • Instytucja pośrednicząca – dostawca Usług Płatniczych lub inny podmiot, za pośrednictwem, którego Płatnik przekazuje PayPro środki pieniężne dla celów zapłaty Akceptantowi, w szczególności Agent Płatniczy, bank, centrum autoryzacyjno – rozliczeniowe, operator pocztowy, biuro usług płatniczych.

 • Interfejs Dostawcy Rachunku – kanał dostępu online do Rachunku zapewniany przez Dostawcę Rachunku.

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, która dokonuje wyboru i zakupu usług oraz płatności na rzecz Usługodawcy.

 • Operator serwisu – SKRABSKA-KUBIK RENATA ALL-DENT NZOZ ul. Warszawska 37/4, 05-500 Piaseczno ;NIP 5251429944 ;Regon: 012842899 zwana dalej „ALL DENT”.

 • Panel transakcyjny – Panel dostępny dla Płatnika w celu wyboru formy płatności oraz przekierowania do Instytucji pośredniczącej.

 • PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) – stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 • Polityka Prywatności – polityka prywatności, dostępna pod adresem: https://all-dent.pl/polityka-prywatnosci.

 • Rachunek – rachunek płatniczy, w ciężar którego możliwe jest wykonanie polecenia przelewu.

 • Regulamin Przelewy24 – regulamin serwisu Przelewy24 dostępny pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin.

 • Regulamin lub Regulamin sklepu – niniejszy regulamin przygotowany na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • Serwis – oficjalna strona internetowa (www) kliniki ALL DENT, znajdująca się pod adresem url: https://all-dent.pl/.

 • Serwis Przelewy24 (Serwis) – internetowy serwis usługowy, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem.

 • Transakcja płatnicza (Płatność) – dokonywana przez Płatnika indywidualna zapłata na rzecz Akceptanta z wykorzystaniem Serwisu. Każda transakcja jest określona w Systemie, co najmniej poprzez: numer transakcji kwotę, Identyfikator, metodę. Gdzie przewiduje się następujące komunikaty:

Błędna -Płatność zakończona błędem zwróconym przez Instytucję pośredniczącą lub bez poprawnej wpłaty.

Do wykorzystania/Przedpłata – Płatność opłacona, która oczekuje na przekazanie potwierdzenia do Sprzedawcy,

Dokonana – Płatność opłacona, w związku z którą zostało wysłane potwierdzenie do Sprzedawcy,

Oczekująca – Płatność oczekująca na wpłatę,

Weryfikowana – Płatność wpłacona, podlegająca dodatkowej weryfikacji ze względów bezpieczeństwa,

Zwrócona – Płatność zwrócona Klientowi.

 • Umowa – umowa pomiędzy Płatnikiem, a PayPro obejmująca warunki realizacji Usługi Inicjowana Transakcji Płatniczej zawarta na warunkach wynikających z Regulaminu.

 • Usługa Inicjowania Transakcji Płatniczej (Usługa ITP) – usługa płatnicza polegająca na jednorazowym zainicjowaniu zlecenia płatniczego z Rachunku na wniosek Płatnika w celu dokonania zapłaty Odbiorcy Płatności za towary lub usługi albo w celu wpłaty środków na rachunek Odbiorcy Płatności.

 • Usługa (w systemie Przelewy 24) – usługa polegająca na realizacji Płatności, wykonywana przez PayPro na rzecz Użytkownika. Pojęcie Usługa obejmuje również Usługę Inicjowania Transakcji Płatniczej.

 • Usługodawca – SKRABSKA-KUBIK RENATA ALL-DENT NZOZ, prowadząca działalność w Piasecznie, ul. Warszawska 37, 05-500 Piaseczno, NIP: 5251429944, REGON: 012842899.

 • Użytkownik (Płatnik) – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zapłaty za towary lub usługi oferowane przez Akceptanta oraz która zaakceptowała regulamin dokonywania płatności w Serwisie, w tym poprzez zlecenie PayPro zainicjowanie transakcji płatniczej wykonywanej w ciężar Rachunku.

 • Użytkownik serwisu – osoba dobrowolnie korzystająca z Serwisu.

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin określa zasady zakupu i płatności online w Klinice ALL-DENT, SKRABSKA-KUBIK RENATA ALL-DENT NZOZ przy ulicy Warszawskiej 37, 05-500 Piaseczno, NIP: 5251429944, REGON: 012842899 (dalej: „Usługodawca” lub „Klinika”).

 2. Podmiotem świadczącym opisane w regulaminie usługi płatności są Przelewy24 za pośrednictwem PayPro SA. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068, KRS: 0000347935.

 3. Z Serwisu korzystać mogą wyłącznie: pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zapłaty za towary lub usługi oferowane przez Akceptanta oraz która zaakceptowała regulamin dokonywania płatności w Serwisie, w tym poprzez zlecenie PayPro zainicjowanie transakcji płatniczej wykonywanej w ciężar Rachunku.

 4. Usługodawca świadczy na rzecz Klienta usługę oraz realizację ustaleń umownych, zgodnie postanowieniami w nich zawartymi za pomocą Serwisu oraz Serwisu Przelewy24. Usługi świadczone przez Usługodawcę zgodnie z postanowieniami umownymi, podlegają odpłatności w kwocie uzgadnianej przez strony w treści umowy.

 5. Przelewy24 świadczą na rzecz Klienta usługę płatniczą, umożliwiając Klientowi dokonanie zapłaty poprzez wygenerowanie niezbędnych do tego danych tj. numer rachunku, nazwa odbiorcy, kwota oraz tytuł zlecenia.

 6. Usługodawca umożliwia Klientowi zapłatę zarówno w formie tradycyjnej (na miejscu), jak i w formie online. W online za całościową usługę bądź uiszczenie częściowej kwoty należnej – tak zwanej zaliczki przy pomocy płatności elektronicznej.

 7. Serwis oferuje możliwość rezerwacji wizyty i dokonania za nią płatności. Użytkownik może samodzielnie wybrać rodzaj wizyty i dokonać płatności. Zastrzega się jednak, że ze względu na specyfikę i rodzaj działalności na początku wizyty prowadzący wizytę specjalista potwierdzi konieczność i możliwość przeprowadzenia danego zabiegu lub procedury. W przypadku braku możliwości lub konieczności jej przeprowadzenia poinformuje o tym Klienta, i w uzgodnieniu z nim zaproponuje plan działania – w tym możliwość zaliczenia płatności na poczet innej niż wybrana przez Klienta usługa.

 8. Płatności następują w następującej kolejności:

  1. Klient przy rezerwacji wizyty zostanie zapytany przez system o sposób zapłaty. Zgodnie z jego wyborem płatność nastąpi w formie tradycyjnej lub online. Zastrzega się możliwość blokady niektórych usług poprzez wymaganą formę wpłaty zaliczki.

  2. Klient wybierający sposób płatności online automatycznie przekierowany na stronę Przelewy24, który poprowadzi go przez cały proces płatności.

  3. Na prośbę Klienta Usługodawca wystawia fakturę VAT. Zgłoszenie żądania faktury należy przesłać w formie e-mail na adres alldent.piaseczno@gmail.com wraz z danymi do wystawienia faktury PRZED dokonaniem płatności i wykonaniem usługi.3. PŁATNOŚCI ONLINE

 1. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez operatora płatności Przelewy24.

 2. Przelewy24 jest niezależnym od Usługodawcy administratorem danych osobowych, w związku z czym płatność realizowana jest w oparciu o regulamin Przelewy24, który Klient akceptuje, przy jednoczesnym korzystaniu z usługi przelewu środków.

 3. Regulamin Przelewy24 znajduje się pod następującym adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin.4. ZWROT REKLAMACJA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient może złożyć reklamacje, jeśli usługi zostały wykonane niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w regulaminie lub jeżeli usługi dotyczące płatności, przewidziane w niniejszym regulaminie zostały wykonane niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w regulaminie Przelewy24 lub ustawie o usługach płatniczych.

 2. Reklamację usług Klient powinien złożyć bezpośrednio niezwłocznie na adres:

ALL DENT PIASECZNO

SKRABSKA-KUBIK RENATA ALL-DENT NZOZ

adres: ul. Warszawska 37/4, 05-500 Piaseczno

tel. +48 221 716 44 86

e-mail: alldent.piaseczno@gmail.com

www.all-dent.pl

 1. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących procedury składania reklamacji dot. płatności Klient może skontaktować się z operatorem płatności Przelewy24 poprzez formularz: https://www.przelewy24.pl/reklamacje bądź wysyłając maila na adres: serwis@przelewy24.pl.

 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, nie dłużej jednak niż do 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

 3. Płatnik może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn i bez zapłaty jakiejkolwiek kary z tego tytułu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie albo przesłane wiadomością e-mail na adres: alldent.piaseczno@gmail.com a w przypadku płatności również na serwis@przelewy24.pl. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku całkowitego wykonania usługi na żądanie konsumenta przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie;

 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ….

 3. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Użytkownikowi na stronie Serwisu lub na stronie Akceptanta, przed dokonaniem płatności

 4. Administratorem danych wskazanych przez Klienta w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest SKRABSKA-KUBIK RENATA ALL-DENT NZOZ, prowadząca działalność w Piasecznie, ul. Warszawska 37, 05-500 Piaseczno, NIP: 5251429944, REGON: 012842899. Pełna informacja w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://all-dent.pl/polityka-prywatnosci.

 5. Administratorem danych w ramach korzystania z usługi płatności online jest serwis Przelewy24. W celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez Klienta zgody na udostępnienie przez SKRABSKA-KUBIK RENATA ALL-DENT NZOZ danych osobowych serwisowi Przelewy24 oraz firmie PayPro SA. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068 KRS: 0000347935.

 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawy o usługach płatniczych. 1. KONTAKTZapraszamy do kontaktu pisemnego w formie tradycyjnej lub elektronicznej

ALL DENT PIASECZNO

SKRABSKA-KUBIK RENATA ALL-DENT NZOZ

adres: ul. Warszawska 37/4, 05-500 Piaseczno

tel. +48 221 716 44 86

e-mail: alldent.piaseczno@gmail.com

www.all-dent.pl